Campus-logo
arkisto
palaute
toimitus
tekstiversio
CIMOn verkkolehti 3/2006 5.10.2006 — TEEMANA VENÄJÄ
Pääkirjoitus
Venäjä-kortti täytyy pelata!
Artikkelit
Bologna process and the mechanisms of international interaction in Russian higher education
Esteitä opiskelijaliikkuvuuden tiellä
Monikulttuurishokki eli parahduksia Moskovasta
Sankarimatkaajat Venäjän kulttuurin kimpussa
Venäläisharjoittelijat kiinnostavat suomalaisia työnantajia
Nuorisotyö Venäjällä - näkemyksiä suuresta palapelistä
Suomea sukukansoille
Vapaaehtoispalvelu toi Ruslanin Suomeen
CIMO ja Venäjä
Kolumni: Venäjän nuoret kärsivät rasismista
Lähikuvassa Marja Jegorenkov, Venäjän kielen opettaja
 
Makasiini
>> Takaisin etusivulle

CIMO ja Venäjä

Teksti ja kuva: Tiina Lehmusvaara, tiedotustoimittaja / CIMO


Seuraavassa on tietoa niistä mahdollisuuksista, joita CIMOn hallinnoimissa, koordinoimissa tai tiedotusvastuulla olevissa ohjelmissa avautuu Venäjä-yhteistyöstä kiinnostuneille.

CIMO Fellowship
Apurahaohjelma, jolla rahoitetaan ulkomaisten jatko-opiskelijoiden tai nuorten tutkijoiden jatko-opintoja sekä tutkimus- ja opetusyhteistyötä suomalaisessa yliopistossa. Apurahaa hakee suomalaisen yliopiston laitos. Venäjä on ohjelmassa erityinen painopistealue; venäläisille jatko-opiskelijoille on myönnetty vuosittain useita kymmeniä apurahoja 3-12 kuukauden pituisiksi kausiksi.

Talvikoulu
CIMO järjestää kerran vuodessa teemoiltaan vaihtuvan talvikoulun, jolla tuetaan yliopistojen laitosten pyrkimyksiä lahjakkaiden venäläisten ja ukrainalaisten nuorten tutkijoiden rekrytoimiseksi suomalaisiin tutkimusryhmiin. Osanottajiksi valitaan 25 venäläistä ja ukrainalaista tohtoriopiskelijaa. Talvikoulun suomalaiset opettajat hakevat myöhemmin CIMO Fellowship -apurahaa sopiviksi osoittautuneille talvikoululaisille kutsuakseen heidät tutkimusryhmiinsä.

Sukukansaohjelman apurahat
Sukukansaohjelman tavoitteena on säilyttää suomensukuisten kansojen ja kansallisuuksien omaperäisyys Venäjällä sekä tukea niiden sivistyksellisiä yhteyksiä Suomeen. CIMO hallinnoi ohjelmaan liittyviä apurahoja, jotka on tarkoitettu sukukansojen edustajille jatko-opintoihin tai tutkimustyöhön suomalaisessa yliopistossa fennougristiikan, suomen kielen ja kulttuurin tutkimuksen alalla. Stipendiohjelmaa toteutetaan yhteistyössä M.A. Castrénin seuran ja Sukukansaohjelman neuvottelukunnan kanssa.

Suomen kielen apurahaohjelma
Apurahat on tarkoitettu ulkomaisille suomen kielen ja kirjallisuuden, fennougristiikan, kansatieteen sekä folkloristiikan jatko-opiskelijoille ja tutkijoille. Apurahoja myönnetään myös ulkomailla suomen kieltä opiskeleville lopputyövaiheen tekemiseen suomalaisessa yliopistossa.

Suomen ja Venäjän opiskelijavaihto-ohjelma FIRST
(Finnish-Russian Student Exchange Programme)
Erasmuksen tapainen opiskelija- ja opettajavaihto-ohjelma, jolla edistetään kahdensuuntaista liikkuvuutta suomalaisten ja venäläisten korkeakoulujen välillä. Vaihdot perustuvat korkeakoulujen välisiin yhteistyöverkostoihin. Vuonna 2005 ohjelmassa on yhteensä 23 verkostoa, joista yliopistot koordinoivat 12:sta ja ammattikorkeakoulut 11:sta.

north2north
north2north on arktisten alueiden opiskelijavaihto-ohjelma, jossa ovat mukana University of the Arctic –konsortion jäsenkorkeakoulut Suomesta, Ruotsista, Norjasta, Islannista, Venäjältä, Kanadasta ja Yhdysvalloista. Ohjelman tarkoituksena on mm. kasvattaa arktisten alueiden osaamista ja pohjoisen asiantuntemuksen verkottumista. Venäjältä north2north-ohjelman kautta Suomeen tulevat saavat apurahansa Suomesta. Ohjelmaa rahoittaa opetusministeriö ja sen kansallisena toimistona toimii CIMO.

Venäjän valtion apurahat
CIMO koordinoi Suomessa Venäjän valtion apurahaohjelmaa, jonka avulla noin 30 suomalaista opiskelijaa tai jatko-opiskelijaa saa lukuvuosittain apurahapaikan venäläiseen yliopistoon. Apuraha on nimellinen, mutta Venäjän viranomaiset järjestävät opiskelupaikan eikä apurahan saaja joudu maksamaan ulkomaalaisilta perittäviä lukukausimaksuja. Osa stipendiaateista suorittaa koko tutkintonsa Venäjällä

Pohjoismaiden ministerineuvoston lähialuetuki
CIMO on hallinnoinut Suomessa Pohjoismaiden ministerineuvoston lähialueyhteistyötä tukenutta Nordplus Nabo -ohjelmaa, joka päättyy vuoden 2006 lopussa. Ohjelmassa on tuettu vuosittain n. 50 kolmen vuoden verkostohanketta eri koulutusasteilla ja kolmannella sektorilla. Vuodesta 2008 eteenpäin Baltian maiden odotetaan tulevan mukaan muihin Nordplus-ohjelmiin. Koulutusyhteistyötä Luoteis-Venäjän kanssa tuetaan omalla ohjelmalla, joka alkaa v. 2007; tarkempaa tietoa uudesta ohjelmasta löydät tämän Campuksen Makasiinista.

Tempus
EU:n Tempus-ohjelma tukee korkeakoulujen kehittämiseen tähtäävää yhteistyötä unionin lähialueilla. Ohjelma tukee mm. kahden tai kolmen vuoden laajoja kehitysprojekteja (opetusohjelma-yhteistyötä, korkeakouluhallintoprojekteja sekä instituutioiden rakentamisprojekteja), vuoden projekteja (seminaareja, selvityksiä, disseminaatiohankkeita) sekä liikkuvuutta (yksilöapurahoilla). Tempus/Tacis-ohjelman tärkein kohdemaa on Venäjä. Suomalaiset ovat olleet erityisen aktiivisia juuri venäläisten korkeakoulujen kanssa tehtävässä yhteistyössä.

Ohjelman suomalaisena tiedotuspisteenä toimii CIMO, joka itsekin on ollut partnerina useissa Tempus-hankkeissa. Tuoreimpana on EU-maiden ja Venäjän välillä tapahtuvaan liikkuvuuteen perustuva konferenssi, joka pidettiin Helsingissä 18.–19.9.2006.

Erasmus Mundus
CIMO on EU:n uuden Erasmus Mundus –ohjelman kansallinen tiedotuspiste. Ohjelman tarkoituksena on mm. kasvattaa eurooppalaisen koulutusalueen houkuttelevuutta maailmanlaajuisesti. Ohjelman ytimenä ovat eurooppalaisten korkeakouluverkostojen toteuttamat maisterikurssit, joihin rekrytoidaan opiskelijoita eri puolilta maailmaa, erityisesti kolmansista maista (esim. Venäjä). Opiskelijat opiskelevat vähintään kahdessa verkoston korkeakoulussa maisterikurssinsa aikana. Venäläiset korkeakoulut voivat osallistua Mundus Partnership –hankkeisiin, joihin kuuluu opiskelija- ja opettajavaihtoa.

Kansainvälinen harjoittelu
CIMOn kansainvälisen harjoittelun ohjelmat tarjoavat oman alan harjoittelupaikkoja opiskelijoille tai vastikään tutkintonsa suorittaneille nuorille. Harjoittelujaksojen pituudet vaihtelevat muutamasta kuukaudesta puoleentoista vuoteen. Paikkoja on tarjolla sekä suomalaisille nuorille ulkomailta että ulkomaisille Suomesta.

Suomalaisia venäjän kielen sekä matkailualan, yhteiskuntatieteiden ja sosiaalialan opiskelijoita on harjoitellut Venäjällä, samoin jonkin verran kaupan ja hallinnon sekä teknisten aineiden opiskelijoita oman alansa paikoissa. Suomalaisia on harjoitellut mm. Suomen Pietarin instituutissa, edustustoissa, kauppakamareissa, suomen kielen ja kulttuurin opetuspisteissä sekä venäläisissä järjestöissä ja venäläisten oppilaitosten kansainvälisten asioiden toimistoissa.

Venäläisille on järjestynyt Suomesta muutamia kymmeniä harjoittelupaikkoja vuosittain, mutta luku-määrät tuntuvat olevan kasvussa. Eniten tulijoita on ollut luonnonvara-alalta sekä toisaalta suomen kielen opiskelijoissa; viimeaikoina myös tekniseltä alalta.

EU:n Nuoriso-ohjelma
Yhteistyötä Venäjän kanssa voidaan rahoittaa myös EU:n Nuoriso-ohjelmasta, joka on tarkoitettu 15–25-vuotiaille nuorille, nuorten parissa toimiville sekä yleishyödyllisille organisaatioille. Muodollisen koulutuksen ulkopuolella tehtäviä yhteistyöhankkeita, joissa on mukana EU:n ulkopuolisia maita, voidaan toteuttaa mm. nuorten ryhmätapaamisissa, vapaaehtoistyössä ja tukitoimissa.

Nuori Kulttuuri –matka-avustukset
CIMO myöntää matka-avustuksia nuorten kulttuuriryhmien esiintymismatkoihin ulkomaille. Tukea myönnetään tasapuolisesti eri taide- ja kulttuuriryhmille, jotka tulevat eri puolilta Suomea ja suuntaavat matkansa eri maihin. Nuori Kulttuuri -matka-avustuksia Venäjälle on myönnetty mm. musiikki-, sirkus-, tanssi- ja teatteriryhmille.

Julkaisut
Suuntana Venäjä –opas sisältää maasta kiinnostuneille tietoa mm. opiskelusta, harjoittelusta, nuoriso-ohjelmasta ja muistakin vaihtoehdoista. Venäjä-opas ja muut CIMOn maaoppaat löytyvät pdf-muodossa Maailmalle.net -palvelusta osoitteesta http://www.maailmalle.net. Oppaat on tehty yhteistyössä työministeriön kanssa.

Suomea mm. opiskelu- ja harjoittelumaana markkinoivasta Why Finland –esitteestä tehtiin venäjänkielinen versio v. 2004; esitteen kolmas, uudistettu painos valmistui maaliskuussa 2006. Yleisen Suomi opiskelumaana -esittelyn lisäksi esite sisältää perustiedot venäjänkielisille kohderyhmille suunnatuista vaihto-ohjelmista, stipendeistä ja harjoittelusta Suomessa, maahantuloon ja oleskeluun liittyvistä muodollisuuksista sekä hyvistä lisätiedon lähteistä.


Tarkempaa tietoa CIMOn ohjelmista ja julkaisuista saa CIMOn verkkopalvelusta.

Venäjä-verkosto luo suhteita ammatilliselle koulutukselle

Ammatillisten oppilaitosten Venäjä-yhteistyötä on rakennettu vuoden 2001 alusta Opetushallituksen käynnistämässä Venäjä-verkosto -hankkeessa. Pitkän tähtäimen tavoitteena on kouluttaa elinkeinoelämän ja palvelujen tarpeisiin eri ammattialojen ammattilaisia. Tällä hetkellä verkosto toimii 11 koulutuksen järjestäjän yhteistyöprojektina, jonka työnsarkana on lisätä tietoa Venäjän nykyolosuhteista, kielestä ja kulttuurista sekä avata maahan uusia kontakteja. Tätä silmällä pitäen on kehitetty Venäjään liittyvää opetustarjontaa ja -materiaalia sekä opiskelijoille että henkilöstölle.

Käynnissä olevan lukuvuoden painopisteenä ovat työssäoppimisen mahdollisuuksien luominen ja ohjauksen kehittäminen. Erityisesti panostetaan opiskelijoiden valmennukseen ennen työssäoppimisjaksoa, missä on tärkeää myös kokemusten välittäminen Venäjällä olleilta opiskelijoilta ja opettajilta.

Tulevista aktiviteeteista mainittakoon verkostopartnereiden opiskelijoille tarjoamat mahdollisuudet Venäjän kulttuurin ja kielen intensiivikursseihin Pietarissa. Keväällä 2007 järjestetään myös opetuksen kehittämiseen liittyvä pedagoginen seminaari yhteisesti Venäjän partnerikoulujen ja opettajankoulutuslaitoksien sekä verkoston oppilaitosten, Suomen opettajakoulutuksen ja yliopistojen kanssa. Muun yhteistyön ohessa toteutetaan opiskelija- ja opettajavaihtoja sekä kilpailumatkoja.

Tarkempaa tietoa saa hankkeen yhteyshenkilöiltä:

    Opetushallitus:
  • Venäjä-ohjelma /erityisasiantuntija Eila Räisä, eila.raisa[at]oph.fi
  • Työssäoppiminen/yli-insinööri Arto Pekkala, arto.pekkala[at]oph.fi

    Verkoston koordinaattori:
  • Savon koulutuskuntayhtymän kehitysjohtaja Pirkko Ohvo, pirkko.ohvo[at]sakky.fi

Teksti: Laura Jauhola / CIMO

Tulosta
Tulosta
ISSN 1458-9907 © Kansainvälisen henkilövaihdon keskus CIMO, PL 343, 00531 Helsinki, puh. (09) 7747 7033 (vaihde), fax (09) 7747 7064