Sosiaalisen median oppimispolku

Sosiaalinen media ja erilaiset yhteisölliset verkkosovellukset ovat osa monen oppijan arkea. Näiden sosiaalisen median sovellusten käyttö kuitenkin vaatii aivan uudenlaista digitaalista lukutaitoa, kykyä tulkita hypermediaa ja toimia virtuaalisessa yhteisössä turvallisesti. Sosiaalisen median kohtaamisessa oppijalta vaaditaan erityisesti eettisiä ja moraalisia valmiuksia, tietoturvataitoja sekä ymmärrystä ja tietämystä tekijänoikeuksista. Yksi koulun tehtävistä on tarjota oppijoille turvallinen ympäristö tietotekniikan monipuolisen käytön opetteluun, aktiiviseen kansalaisuuteen sekä eettiseen ja moraaliseen pohdintaan median käytöstä.

Sosiaalinen media oppimisympäristönä

Sosiaalisen median sovellukset tuovat myös erinomaisia työkaluja tieto- ja viestintätekniikan pedagogiseen käyttöön. Esimerkiksi wiki-työkalut mahdollistavat yhteisöllisen tiedonrakentelun, vaikkapa yhteisöllisen prosessikirjoittamisen muodossa, jossa useampi oppija voi kirjoittaa ja kommentoida yhteistä tekstiä. Blogi voi taas toimia oppimispäiväkirjan tai oppijan oman portfolion alustana. Verkkokeskusteluilla parhaimmillaan tuetaan yhteisöllistä tiedonrakentelua, dialogisuutta sekä avointa oppimista. Monet sosiaalisen median työkalut mahdollistavat yhteisen suunnitteluprosessin, esimerkiksi visualisoituna, käsitekaavion muodossa.

Demokratian sekä vapaan tiedonsaannin ja tiedonvälityksen kannalta sosiaalinen media on myös tärkeässä asemassa nykyisessä yhteiskunnassa. Se mahdollistaa kansalaisvaikuttamisen sekä päätöksentekoon osallistumisen. Koulun yhtenä tehtävänä on kasvattaa oppijoita juuri aktiiviseen kansalaisuuteen, jota sosiaalisen median käyttötaidot edesauttavat.

Tämän Sosiaalisen median oppimispolun tavoitteena on toimia opettajan matkaoppaana tutkimusmatkalla sosiaaliseen median perusteisiin ja tukea opettajaa uusien valmiuksien oppimisessa. Tutkimusmatka voi olla opettajan ja oppilaiden yhteinen sosiaalisen median käytön oppimisprosessi.