Tietoteknisten resurssien hankinta, sijoittelu ja ylläpito

Tvt-hankinnat kuuluvat kiinteästi oppimisympäristöjen kehittämiseen. Tvt-hankinnoiksi voidaan katsoa mm. kaikki tietokoneisiin ja tietoverkkoihin liittyvät laitteet ja ohjelmistot sekä luokkien esitystekniikkaan liittyvät järjestelmät.

Rehtorin tulisi voida olla mukana tehtäessä tietoteknisiä laitehankintoja ja tuoda esille pedagoginen näkökulma hankintoihin. Pedagogiset tarpeet ovat keskeisessä asemassa mietittäessä laitetyyppejä ja muita ominaisuuksia. Hankittaessa erilaisia laitteita tulee rehtorin kuitenkin pystyä välittämään henkilöstönsä toiveet ja tarpeet eteenpäin mahdollisimman selvästi, jotta kouluun saadaan pedagogisesti järkeviä ratkaisuja. Rehtori kuitenkin vastaa oppilaitoksestaan ja sen pedagogiikan kehittämisestä.

Jo laitteiden hankintaa suunniteltaessa on hyvä ottaa huomioon monia ylläpitoon ja laitteiden käyttöönottoon liittyviä kysymyksiä: laitteiden takuukysymykset, kuka asentaa laitteet käyttökuntoon, kuka vastaa laitteiden lähituesta, kuinka laitteet otetaan organisaatiossa käyttöön, miten laitteita sijoitellaan ja mahdollisesti varataan jne. Näihin kysymyksiin ei ole yksikäsitteisiä vastauksia, mutta on tärkeää, että asiat on ennalta suunniteltu yhdessä esim. IT-hallinnon, lähituen, ATK- ja AV-vastaavien sekä muiden kumppanien kanssa. Kunnallisessa opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksessa annetaan suuntaviivoja AV-välineiden hoitotyöhön ja tietotekniikkavastaavan työhön liittyen (OVTES 2011 16§) mutta esim. lukioiden osalta asiasta ei ole juuri mainintoja.

Tietoteknisiä laitteita hankittaessa on kyse tyypillisesti ensikertaisesta kalustamisesta, täydennyshankinnasta tai leasing-laitteiden vaihdosta.