Tieto- ja viestintätekniikan perustaidot

Tieto- ja viestintätekniikan käyttö- ja toimintalogiikan ymmärtäminen luo pohjan tietotekniikan hyödyntämiselle opetuksessa ja oppimisessa. Peruskäyttötaitojen opettelun lähtökohtana on ymmärtävä oppiminen, jossa käyttäjä ymmärtää aidosti toimintaperiaatteet ja oman toiminnan vaiheet sovellusten ja työkaluohjelmien käytössä. Vain näin opettaja pystyy tarvittavalla tasolla opastamaan oppijoita tieto- ja viestintäteknologian käyttötaitojen opettelussa.

Valtakunnalliset opetussuunnitelmien perusteet määrittelevät koulussa opetettavia tieto- ja viestintätekniikan käyttötaitoja. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden yleisessä osassa kuvataan koulu työtapoja mm. seuraavasti:

"Opetuksessa tulee käyttää oppiaineelle ominaisia menetelmiä ja monipuolisia työtapoja, joiden avulla tuetaan ja ohjataan oppilaan oppimista. Työtapojen tehtävänä on kehittää oppimisen, ajattelun ja ongelmanratkaisun taitoja, työskentelytaitoja ja sosiaalisia taitoja sekä aktiivista osallistumista. Työtapojen tulee edistää tieto- ja viestintätekniikan taitojen kehittymistä. "

Lisäksi eri oppiaineita ja aihekokonaisuuksia käsittelevissä opetussuunnitelman osuuksissa on kuvattu, mitä tieto- ja viestintätekniikan taitoja liittyy kyseisiin oppiaineisiin ja aihekokonaisuuksiin.

Tieto- ja viestintätekniikan perustaidot muodostuvat seuraavista taidoista:

  1. Käyttöliittymän lukutaito – näytön eri osien hahmottaminen
  2. Yleisen toiminta- ja käyttölogiikan ymmärtäminen
  3. Päättely- ja ongelmanratkaisustrategioiden käyttö
  4. Ohjeiden ja oppaiden hyödyntäminen käytön apuna.

Käyttäjän kannalta tärkeintä on oppia toimimaan oikeiden toimintaperiaatteiden mukaisesti (loogisesti) ja soveltamaan tieto- ja viestintätekniikan käytössä ongelmanratkaisumalleja. Tietokonesovellukset on suunniteltu käyttäjien näkökulmasta. Ne on pyritty suunnittelemaan helppokäyttöisiksi, ja eri ohjelmissa on samat lainalaisuudet. Tämän periaatteen sisäistäminen on tieto- ja viestintätekniikan käytön oppimisen avain. Esimerkiksi uusien ohjelmistojen tai Web-sovellusten omaksuminen ja käyttö sujuvat helposti, kun käyttäjä ymmärtää sovellusten käytön yleiset periaatteet.

Tässä materiaalissa lähdetäänkin siitä, että oppijoille voidaan opettaa tieto- ja viestintätekniikan käyttöön liittyvät ongelmanratkaisutaidot ja oikeiden toimintaperiaatteiden ymmärtäminen sen sijaan, että opeteltaisiin käyttämään yksittäistä ohjelmaa. Materiaalin toiminta-ajatuksena on, että erilaisia ohjelmistoja hyödynnetään sovellusten olemassa olevien ohjeiden avulla. Näin sovellusten ohjeet tulevat heti tutuiksi ja käyttäjä voi palata niihin tarvittaessa aina uudelleen.

Tieto- ja viestintätekniikan hyödyntäminen oppimisen tukena on parhaimmillaan yhteisöllistä toimintaa, ja osaamisen jakamisella on siinä keskeinen rooli. Oman osaamisen jakaminen toisille nopeuttaa hyvien käytänteiden ja toimintatapojen leviämistä. Kun jaat omaa osaamistasi, opit itsekin enemmän. Uskalla myös kysyä apua tarvittaessa – yhdessä pohtimalla moni asiaa selviää helpommin. Kun opit jotakin uutta, kerro se myös muille.

Mitä opit tämän materiaalin avulla?

Omaksut uusia tvt:n käytön oppimisen menetelmiä ja saat työkaluja, joilla tulkita ja jäsentää näyttöä – käyttöliittymää. Opit ymmärtämään ohjelmistojen ja Web-sovellusten lainalaisuuksia ja yleistä toimintalogiikkaa sekä hyödyntämään ongelmanratkaisustrategioita tieto- ja viestintätekniikan käytön tukena.