Tvt:n käytön visio

Tieto- ja viestintätekniikan käytön visio on luonnollisesti osa koulun laajempaa visiota, jota se tukee ja johon se liittyy keskeisenä osana. Tvt:n käytön vision pitäisi sisältää perustelut digitaalisen teknologian käyttöön sekä esimerkiksi opettajien ja oppilaiden osaamisen vision ja tavoitteet koulun digitaalisen oppimisympäristön kehittämiseen. Pelkkä tulevaisuuden tekninen varustus ei riitä visioksi, vaan keskeisiä ovat perustelut sille, miksi digitaalista teknologiaa käytetään. Keskeinen perustelu pedagogiselta kannalta on esimerkiksi se, että tvt:n avulla päästään parempiin ja toisenlaisiin oppimisen tuloksiin kuin ilman teknologiaa; yleensä myös opetusmenetelmät muuttuvat niin, että oppilaiden aloitteellisuus, vastuullisuus ja yhteistyö lisääntyvät, tehtävät ovat avoimempia ja edellyttävät pitkäkestoista työskentelyä.

Toinen perustelu on käsitys digitaalisten taitojen merkityksestä tulevaisuudessa. Kaikilla oppilailla pitäisi olla riittävä teknologinen osaaminen, missä koulun merkitys on erityisesti oppimisen, tiedonkäsittelyn ja työskentelyn taitojen opettaminen digitaalisen teknologian keinoin. Näitä ei yleensä opita teknologian vapaa-ajan käytössä. Yhä keskeisempää on se, että koulu tukee oppilaiden informaalin oppimisen kautta saatuja digitaalisen osaamisen taitoja (samalla kun oppilaiden koulun ulkopuolella opitut teknologiataidot tulevat käyttöön koulussa).

Kolmas perustelu liittyy opittavien sisältöjen ja taitojen muuttumiseen. Useassa oppiaineessa sisältö ja taidot ovat muuttuneet digitaalisen teknologian myötä. Nämä oppiaineiden muutokset ovat yksi syy teknologian opetuskäytölle.

Lähteet::
Cuban, L., Kirkpatrick, H., & Peck, C. (2001). High access and low use of technologies in high school classrooms: Explaining an apparent paradox. American Educational Research Journal, 38, 813–834.
Erstad, O.(2010). Educating the Digital Generation. Nordic Journal of Digital Literacy, 1, 56–70.
Ilomäki, L. ja Lakkala, M. (2011) Koulu, digitaalinen teknologia ja toimivat käytännöt. Teoksessa M. Kankaanranta ja S. Vahtivuori-Hänninen (Toim.) Opetusteknologia koulun arjessa II. Jyväskylän yliopisto.